dcsimg
證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 25/01/2022

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、紅利認股權證、以實物方式
分派、供股、向現有股東發售證券及保證/優先享有權利事項所作公佈的撮要資
料。本清單未必盡列所有權益事項,並僅供參考。 閣下應隨時留意上市發行人
不時刊登載有關權益分派事項的詳盡資料(包括條款及條件)的公告及/或公司
通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備註:在第一個截止過戶日後或在權益分派事項已登載超過一年或以上而沒有更
新進展時,有關資料將被移除。

(*) 適用於在下一個星期(截至2022年2月4日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)
內容除淨日截止過戶日期
----------------------------------------------------------------------
 ABF港債指數
(2819)
中期息 $0.51
(參閱17/01/2022
及20/01/2022的公告)
27/01記錄日期:
28/01/2022
 AMGEN-T
(4332)
股息1.94美元
15/02記錄日期:
16/02/2022
 應用材料-T
(4336)
股息 0.24美元
23/02記錄日期:
24/02/2022
 華夏政銀國債
(2813)
分派人民幣0.60元
(參閱07/01/2022的公告)
24/01記錄日期:
25/01/2022
 華夏政銀國債-R
(82813)
分派人民幣0.60元
(參閱07/01/2022的公告)
24/01記錄日期:
25/01/2022
 華夏政銀國債-U
(9813)
分派人民幣0.60元
(參閱07/01/2022的公告)
24/01記錄日期:
25/01/2022
 中教控股
(839)
末期息 $0.202
(年度:31/8/2021)
24/0228/02/2022 - 03/03/2022
 中國科培
(1890)
末期息 $0.06
(年度:31/8/2021)
04/0308/03/2022 - 11/03/2022
 中國源暢
(155)
向現有股東發售股份:
每1股可獲發售3股,
每股發售價$0.015
(參閱22/05/2020,12/06/2020,
06/08/2020, 02/09/2020,
30/09/2020, 26/02/2021,
28/06/2021及
28/07/2021的公告)
將會公布
*中信証券
(6030)
供股:每10股供1.5股,
每股供 $17.67
(參閱26/02/2021,
28/06/2021, 16/08/2021
及14/01/2022的公告)
26/0128/01/2022 - 08/02/2022
 浙商銀行
(2016)
供股:每10股H股供不
超過3股
(詳情將會公布)
(參閱28/10/2021, 03/11/2021
及23/11/2021的公告及
03/11/2021的通函)
將會公布
 大森控股
(1580)
向現有股東發售股份:每5股
可獲發售3股,每股發
售價$0.04
(參閱08/01, 18/01, 11/02,
31/03, 18/05, 07/06, 06/07,
02/08, 01/09, 10/09, 24/09,
22/10, 28/10, 09/11, 22/11,
09/12及17/12/2021的公告)
將會公布
 東方證券
(3958)
供股:每10股供2.8股
(詳情將會公布)
(參閱30/03/2021, 21/12/2021
及14/01/2022的公告)
將會公布
 中滙集團
(382)
末期息 $0.084
(年度:31/8/2021)
07/0209/02/2022 - 11/02/2022
 未來世界控股
(572)
供股:每2股合併股份
供3股,每股供 $0.9
(參閱15/12/2021及
14/01/2022的公告)
將會公布
 希望教育
(1765)
末期息人民幣0.033元
(0.040港元)
(年度:31/8/2021)
(參閱31/12/2021的公告及
31/12/2021的通函)
22/0224/02/2022 - 28/02/2022
 華立大學集團
(1756)
末期息 $0.0502
(年度:31/8/2021)
28/0107/02/2022 - 08/02/2022
 HYGIEIA GROUP
(1650)
末期息0.0015新加坡元
(年度:31/12/2020)
將會公布
 星謙發展
(640)
末期息 $0.023
24/0228/02/2022 - 01/03/2022
 特別股息 $0.005
(年度:30/9/2021)
(參閱19/01/2022的公告
及19/01/2022的的通函)
24/0228/02/2022 - 01/03/2022
 昇柏控股
(2340)
特別股息 $0.59
07/0209/02/2022 - 11/02/2022
 僑雄國際
(381)
供股:每1股經調整股份供3股,
每股供 $0.205
(參閱03/08/2021, 27/08/2021,
06/09/2021, 10/09/2021,
17/09/2021, 23/09/2021,
18/10/2021, 25/10/2021及
25/10/2021的公告及
30/09/2021的通函)
將會公布
 新東方在綫
(1797)
無中期息
(年度:31/5/2022)
無截止過戶日期
 立德教育
(1449)
無末期息
(年度:31/8/2021)
22/02/2022 - 25/02/2022
(為股東週年大會)
 LHN
(1730)
末期息0.01新幣
(相當於0.0570港元)
(年度:30/9/2021)
09/0211/02/2022 - 14/02/2022
 萬邦投資
(158)
末期息 $1.80
(年度:30/9/2021)
08/02記錄日期:09/02/2022
下午四時三十分
 微軟-T
(4338)
股息0.62美元
17/02記錄日期:
18/02/2022
 新高教集團
(2001)
末期息人民幣0.083元
(0.101216港元)
(年度:31/8/2021)
02/0304/03/2022 - 08/03/2022
*國家聯合資源
(254)
向現有股東發售股份:
每1股合併股份可獲發售1股,
每股發售價$0.11
(參閱24/06/2021, 15/07/2021,
16/08/2021, 16/09/2021,
30/09/2021, 20/10/2021,
30/11/2021, 31/12/2021
及21/01/2022的公告
及31/12/2021的通函)
26/0128/01/2022 - 08/02/2022
 PICO FAR EAST
(752)
末期息 $0.05
(年度:31/10/2021)
29/0331/03/2022 - 06/04/2022
*博富臨置業
(225)
末期息 $0.34
(年度:30/09/2021)
24/0126/01/2022 - 28/01/2022
 PP長期國債
(2817)
股息人民幣1.46元
(參閱20/01/2022的公告)
09/02記錄日期:
10/02/2022
 PP長期國債-R
(82817)
股息人民幣1.46元
(參閱20/01/2022的公告)
09/02記錄日期:
10/02/2022
 PP長期國債-U
(9817)
股息人民幣1.46元
(參閱20/01/2022的公告)
09/02記錄日期:
10/02/2022
 PP中地美債
(3001)
股息0.27美元
(參閱20/01/2022的公告)
09/02記錄日期:
10/02/2022
 PP中地美債-R
(83001)
股息0.27美元
(參閱20/01/2022的公告)
09/02記錄日期:
10/02/2022
 PP中地美債-U
(9001)
股息0.27美元
(參閱20/01/2022的公告)
09/02記錄日期:
10/02/2022
*大眾金融控股
(626)
第二次中期息 $0.15
(年度:31/12/2021)
24/0126/01/2022 - 28/01/2022
 無末期息
(年度:31/12/2021)
14/03/2022-18/03/2022
(為股東週年大會)
 RIMBACO
(1953)
無末期息
(年度:31/10/2021)
07/04/2022 - 12/04/2022
(為股東週年大會)
 新昌創展控股
(1781)
無末期息
(年度:31/12/2020)
15/02/2022 - 18/02/2022
(為股東週年大會)
 星巴克-T
(4337)
股息0.49美元
11/02記錄日期:
14/02/2022
 泰坦智華科技
(872)
供股:每2股供1股,
每股供 $0.07
(參閱30/11/2021, 21/12/2021,
05/01/2022及17/01/2022
的公告)
08/0210/02/2022 - 16/02/2022
 域高國際控股
(1621)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2022)
08/0310/03/2022 - 11/03/2022
 奧思集團
(1161)
末期息 $0.165
(年度:30/9/2021)
22/0224/02/2022 - 25/02/2022
 禹洲集團
(1628)
優先發售:
按保證配額可獲發禹佳生活
服務集團有限公司股份
(詳情將會公布)
將會公布
 以實物方式分派禹佳生活服
務集團有限公司股份作特別股息
(詳情將會公布)
(參閱11/06/2021及
20/06/2021的公告)
將會公布
 眾安集團
(672)
優先發售:按保證配額
認購眾安智慧生活服務
有限公司股份
(詳情將會公布)
(參閱13/12/2021及
23/12/2021的公告)
將會公布
 中梁控股
(2772)
中期息0.184港元
(相當於人民幣0.154元)
(年度:31/12/2021)
(參閱04/01/2022的公告)
15/0817/08/2022 - 19/08/2022