dcsimg
證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 23/01/2020

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、紅利認股權證、以實物方式
分派、供股、向現有股東發售證券及保證/優先享有權利事項所作公佈的撮要資
料。本清單未必盡列所有權益事項,並僅供參考。 閣下應隨時留意上市發行人
不時刊登載有關權益分派事項的詳盡資料(包括條款及條件)的公告及/或公司
通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請按以下連結:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/advancedsearch/
search_active_main_c.aspx

備註:在第一個截止過戶日後或在權益分派事項已登載超過一年或以上而沒有更
新進展時,有關資料將被移除。

(*) 適用於在下一個星期(截至2020年1月31日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)
內容除淨日截止過戶日期
----------------------------------------------------------------------
 ABF港債指數
(2819)
中期息 $0.68
(參閱15/01/2020的公告)
30/01記錄日期:
31/01/2020
 AMGEN-T
(4332)
股息1.60美元
14/02記錄日期:
17/02/2020
 應用材料-T
(4336)
股息0.21美元
19/02記錄日期:
20/02/2020
 博駿教育
(1758)
無末期息
(年度:31/8/2019)
(參閱18/12/2019的公告)
17/02/2020 - 20/02/2020
(為股東週年大會)
 航標控股
(1190)
供股:每1股供2股,每股
供 $0.0850
(參閱23/01/2018, 31/01/2018,
22/02/2018, 12/03/2018,
15/03/2018, 06/04/2018,
27/04/2018, 09/05/2018
及21/06/2018的公告)
將會公布
 耀才證券金融
(1428)
特別股息 $0.8
(參閱22/1/2020的公告)
06/0210/02/2020 - 13/02/2020
 華夏政銀國債
(2813)
分派人民幣0.65元
(參閱09/01/2020)的公告)
23/01記錄日期:
29/01/2020
 華夏政銀國債-R
(82813)
分派人民幣0.65元
(參閱09/01/2020的公告)
23/01記錄日期:
29/01/2020
 中國恒泰集團
(2011)
特別股息 $0.075
13/0217/02/2020 - 18/02/2020
 中教控股
(839)
末期息 $0.09
(年度:31/8/2019)
18/0220/02/2020 - 24/02/2020
 中國投資開發
(204)
無中期息
(年度:31/3/2020)
無截止過戶日期
 招商證券
(6099)
供股:每10股供3股
(詳情將會公布)
(參閱12/03/2019, 20/05/2019,
31/10/2019及
及04/11/2019的公告)
將會公布
 COMS德股
(3171)
清盤所得
(詳情將會公布)
(參閱14/08/2019的公告)
記錄日期:19/02/2020
辦公時間結束
 COMS德高息股
(3177)
清盤所得
(詳情將會公布)
(參閱14/08/2019的公告)
記錄日期:19/02/2020
辦公時間結束
 中滙集團
(382)
末期息 $0.01
(年度:31/8/2019)
06/0210/02/2020 - 12/02/2020
*五龍電動車
(729)
供股:每2股供1股,每股供 $0.2
(參閱21/1/2020的公告)
29/0131/01/2020 - 06/02/2020
 彭順國際
(6163)
末期息 $0.05
(年度:31/10/2019)
26/0330/03/2020
 高豐集團控股
(2863)
無末期息
(年度:30/9/2019)
(參閱20/12/2019的公告)
02/03/2020 - 05/03/2020
(為股東週年大會)
 金盾控股
(2123)
向現有股東發售股份:每5股
經調整股份可獲發售4股,每股
發售價$0.56 (待股份合併成為
無條件)
(參閱05/06,26/06,31/10,
29/12/2017,29/03,29/06,
03/10,31/10/2018,30/01,
28/02,29/03,02/08,02/10,
15/11&16/12/2019的公告)
將會公布
 格菱控股
(1318)
向現有股東發售股份:每4股新股
可獲發售5股,每股發售價
0.22港元
(參閱27/09/2018, 18/10/2018
及28/12/2018的公告)
將會公布
 國泰君安國際
(1788)
供股:每3股供1股,每股供 $1.45
(參閱14/1/2020的公告)
30/0103/02/2020 - 07/02/2020
 恒隆集團
(10)
末期息 $0.63
05/0507/05/2020
 特別股息 $0.26
(年度:31/12/2019)
05/0507/05/2020
 恒隆地產
(101)
末期息 $0.59
(年度:31/12/2019)
05/0507/05/2020
 火幣科技
(1611)
無末期息
(年度:30/9/2019)
17/03/2020 - 20/03/2020
(為股東週年大會)
 星謙發展
(640)
末期息 $0.052
(年度:30/9/2019)
25/0227/02/2020 - 28/02/2020
 新東方在綫
(1797)
無中期息
(年度:31/5/2020)
無截止過戶日期
 LHN
(1730)
末期息0.005新幣
(相當於0.029港元)
(年度:30/9/2019)
06/0210/02/2020 - 11/02/2020
 旭光高新材料
(67)
優先發售:每1股新股份
可獲發1股,每股發售價$0.24
(參閱16/2,9/3,31/7,16/10,
29/12/17,13/4,30/5,29/6,
30/7,30/8,28/9,9/11,14/11,
11/12/18,17/1,29/1,14/3,
15/4,9/5,13/6,15/8,16/9,
26/9,18/12,23/12/19,
9/1及16/1/2020
的公告及29/11/19的通函)
30/03記錄日期:31/03/2020
下午4時30分
 華大酒店
(201)
中期息 $0.0008
(年度:31/12/2019)
08/0610/06/2020 - 12/06/2020
 楓葉教育
(1317)
末期息 $0.056
(年度:31/8/2019)
31/0104/02/2020 - 05/02/2020
 萬邦投資
(158)
末期息 $2.80
(年度:30/9/2019)
30/01記錄日期:31/01/2020
下午四時三十分
 微軟-T
(4338)
股息0.51美元
20/02記錄日期:
21/02/2020
 中星集團控股
(55)
供股:每1股供2股,每股供 $0.20
(參閱10/1/2020的公告)
26/0228/02/2020 - 05/03/2020
 PICO FAR EAST
(752)
末期息 $0.09
(年度:31/10/2019)
31/0302/04/2020 - 07/04/2020
 PP美國庫
(3077)
股息2.2003美元
(參閱20/1/2020的公告)
04/02記錄日期:
05/02/2020
 PP美國庫-U
(9077)
股息2.2003美元
(參閱20/1/2020的公告)
04/02記錄日期:
05/02/2020
*大眾金融控股
(626)
第二次中期息 $0.15
(年度:31/12/2019)
22/0129/01/2020 - 31/01/2020
 無末期息
(年度:31/12/2019)
16/03/2020 - 20/03/2020
(為股東週年大會)
*培力控股
(1498)
供股:每2股供1股,
每股供 $0.8
(參閱03/01/2020的公告)
29/0131/01/2020 - 06/02/2020
 金沙中國有限公司
(1928)
中期息 $0.99
(參閱17/01/2020的公告)
03/0205/02/2020
 順豪物業
(219)
中期息 $0.0195
(年度:31/12/2019)
08/0610/06/2020 - 12/06/2020
 冠華國際控股
(539)
供股:每1股供2股,
每股供 $0.270
(參閱18/12/2019及22/1/2020
的公告
04/0306/03/2020 - 12/03/2020
 維達國際
(3331)
末期息 $0.21
(年度:31/12/2019)
23/0427/04/2020 - 29/04/2020
 奧思集團
(1161)
末期息 $0.07
(年度:30/9/2019)
13/0217/02/2020 - 18/02/2020
 五菱汽車
(305)
供股:每2股供1股,
每股供 $0.2
(參閱02/01/2020的公告)
04/0206/02/2020 - 12/02/2020
 宇華教育
(6169)
末期息 $0.073
(年度:31/8/2019)
06/0210/02/2020 - 12/02/2020